Privasi anda adalah penting kepada Travelodge Hotels Asia . Kenyataan privasi ini memberikan maklumat tentang maklumat peribadi yang Travelodge Hotels Asia kumpul, dan cara Travelodge Hotels Asia menggunakan maklumat peribadi tersebut. Kami menyimpan data peribadi anda dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi di Singapura ("Akta") yang terpakai untuk semua bahagian dan organisasi di Travelodge Hotels Asia (secara kolektif, "TLA") dan jenama kandang Travelodge Hotels Asia (butiran lanjut mengenai yang boleh didapati di www.travelodgehotels.asia ). Kami juga mematuhi undang-undang perlindungan data dan privasi tempatan dalam operasi kami di luar Singapura.

Pengumpulan maklumat peribadi

Travelodge Hotels Asia boleh mengumpul dan menggunakan jenis maklumat peribadi berikut:

 • Butiran kenalan;
 • Maklumat Akaun;
 • Pilihan anda;
 • Pertanyaan anda;
 • Permintaan anda; dan
 • Maklum balas anda.

Kami mengumpul maklumat peribadi anda melalui:

 • Anda mendaftar untuk makluman atau surat berita;
 • Anda melawat laman web kami;
 • Anda membuat tempahan atau tinggal di mana-mana hartanah kami;
 • Anda makan di kedai makanan dan minuman kami;
 • Anda memohon kerja dengan kami;
 • Anda mengambil bahagian dalam acara pemasaran atau promosi kami;
 • Anda menggunakan produk atau perkhidmatan kami;
 • Anda menghubungi kami dengan pertanyaan, permintaan atau maklum balas anda;
 • Menjalankan atau menyelesaikan transaksi kami;
 • Menjalankan penyelidikan atau tinjauan pasaran kami; dan
 • Kami menjalankan temuduga.

Menggunakan maklumat peribadi anda

Travelodge Hotels Asia boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • Uruskan tempahan anda untuk menginap di mana-mana hartanah kami atau menjamu selera di kedai makanan dan minuman kami;
 • Hantar kepada anda penyata dan invois;
 • Dayakan akses anda kepada dan penggunaan perkhidmatan tapak web;
 • Menyediakan perkhidmatan pelanggan;
 • Menjalankan penyelidikan pasaran dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan;
 • Kumpul bayaran daripada anda;
 • Mengekalkan hubungan pelabur; dan
 • anda komunikasi pemasaran.

Melindungi maklumat peribadi anda

Travelodge Hotels Asia akan mengambil langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan maklumat peribadi anda. Kami hanya akan menggunakan, mendedahkan dan/atau memindahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang anda telah diberitahu dan bersetuju atau yang dibenarkan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Travelodge Hotels Asia akan menyimpan semua maklumat peribadi yang anda berikan pada pelayan selamatnya. Walau bagaimanapun, anda akan menghargai bahawa kami bukan hak untuk melindungi maklumat peribadi anda dengan sempurna daripada serangan siber, seperti penggodaman, perisian pengintip dan virus. Sehubungan itu, anda tidak akan mempertanggungjawabkan kami untuk sebarang pendedahan yang tidak dibenarkan, kehilangan atau kemusnahan maklumat peribadi anda yang timbul daripada risiko tersebut.

Akta ini juga memerlukan kami untuk tidak menyimpan maklumat peribadi lebih lama daripada yang diperlukan. Kami akan berhenti menyimpan maklumat peribadi anda apabila kami tidak lagi memerlukan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan yang asalnya kami maklumkan kepada anda atau untuk sebarang keperluan perniagaan atau undang-undang.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Penamatan oleh Ahli. Jika ahli memilih untuk menamatkan keahlian mereka atau menarik diri daripada program Travelodge Cashback, mereka boleh menghantar permintaan untuk pemadaman kekal butiran peribadi mereka kepada hello@travelodgehotels.asia. Pemprosesan pemadaman data akan berlaku dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permintaan diterima.

Kesan Penamatan. Semua penamatan keahlian merupakan penarikan sepenuhnya daripada Program, penamatan semua keistimewaan, faedah dan tuntutan oleh Ahli (termasuk mana-mana Kredit Pulangan Tunai Travelodge terakru) dan berakhirnya sebarang perhubungan antara Travelodge Hotels Asia dan Ahli di bawah Program.

Berkongsi maklumat peribadi anda

Bergantung pada produk atau perkhidmatan yang berkenaan, data peribadi mungkin didedahkan atau dipindahkan kepada:

 • Bahagian atau organisasi lain dalam TLA;
 • Rakan usaha sama / pakatan kami;
 • Pembekal perkhidmatan dan penasihat / institusi pakar kami yang telah dikontrak untuk menyediakan perkhidmatan pentadbiran, kewangan, perundangan, perakaunan, teknologi maklumat, penyelidikan atau perkhidmatan lain;
 • Penanggung insurans lain, penyedia kredit, mahkamah, tribunal, agensi penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa kawal selia dan agensi kerajaan lain seperti yang dipersetujui atau dibenarkan oleh undang-undang;
 • Sesiapa sahaja yang diberi kuasa oleh individu, seperti yang ditentukan oleh individu tersebut atau kontrak.

Apabila maklumat peribadi didedahkan atau dipindahkan kepada organisasi di luar TLA yang mengendalikan atau mendapatkan maklumat peribadi sebagai pembekal perkhidmatan kepada TLA, kami memerlukan organisasi tersebut untuk mengakui kerahsiaan maklumat peribadi tersebut, berjanji untuk menghormati hak privasi mana-mana individu dan mematuhi Akta dan Polisi ini dan menggunakan maklumat peribadi tersebut hanya untuk tujuan kami dan sebaliknya ikut arahan kami yang munasabah berkenaan dengan maklumat ini.

Di samping itu, apabila maklumat peribadi dipindahkan ke luar negara dan kami mungkin perlu memproses atau berurusan dengan maklumat peribadi anda di luar Singapura, kami akan memastikan pemindahan tersebut mematuhi Akta dan Polisi ini atau dibenarkan di bawah undang-undang perlindungan data dan privasi yang berkenaan dan peraturan.