1. Pengenalan

Sila baca Terma dan Syarat Standard Laman Web ini ("Syarat" "Terma dan Syarat Standard Laman Web") yang terkandung di sini pada halaman web ini dengan teliti sebelum menggunakan www.travelodgehotels.asia Laman web (di bawah ini sebagai "Laman Web") yang dikendalikan oleh Travelodge Hotels Asia. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda dengan nyata menerima semua Terma dan Syarat yang terkandung di sini sepenuhnya. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini, jika anda mempunyai sebarang bantahan terhadap mana-mana Terma dan Syarat Standard Laman Web ini.

2. Perjanjian Penggunaan

Laman Web ini bukan untuk digunakan oleh mana-mana kanak-kanak bawah umur (ditakrifkan sebagai mereka yang berumur di bawah 18 tahun), dan anda menjamin bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk memasuki perjanjian ini dan menggunakan Laman Web ini menurut semua Terma dan Syarat di sini. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab dari segi kewangan untuk semua penggunaan anda ke atas Laman Web ini (serta untuk penggunaan akaun anda oleh orang lain, termasuk tanpa had, kanak-kanak di bawah umur yang tinggal bersama anda). Anda bersetuju untuk mengawasi semua penggunaan oleh kanak-kanak bawah umur Laman Web ini di bawah nama atau akaun anda.

Anda bersetuju bahawa kemudahan tempahan Laman Web ini akan digunakan hanya untuk membuat tempahan atau pembelian yang sah untuk anda atau untuk orang lain yang anda diberi kuasa secara sah untuk bertindak. Anda memahami bahawa penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan kemudahan tempahan Laman Web ini boleh menyebabkan anda dinafikan akses kepada kemudahan tersebut.

Untuk sebarang tempahan atau perkhidmatan lain yang mana bayaran mungkin dikenakan, anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat pembelian yang dikenakan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembayaran semua amaun apabila perlu dibayar dan mematuhi semua peraturan dan sekatan mengenai ketersediaan kadar. , produk atau perkhidmatan. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua caj, yuran, duti, cukai, dan penilaian yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini.

3. Penukaran Mata Wang

Kadar mata wang adalah berdasarkan sumber yang tersedia secara umum dan harus digunakan sebagai garis panduan sahaja. Kadar bilik hanya dijamin dalam mata wang tempatan hotel. Sebut harga mata wang tidak dikemas kini setiap hari. Maklumat mata wang yang dibekalkan oleh Laman Web ini dipercayai tepat, namun Travelodge Hotels Asia dan/atau anak syarikat dan sekutunya tidak menjamin atau menjamin ketepatan tersebut.

4. Hak Harta Intelek

Selain daripada kandungan yang anda miliki, yang anda mungkin telah memilih untuk dimasukkan ke dalam Laman Web ini, di bawah Terma dan Syarat ini, Travelodge Hotels Asia dan / atau pemberi lesennya memiliki semua hak ke atas harta intelek dan bahan yang terkandung dalam Laman Web ini, dan semua hak tersebut adalah terpelihara.

Anda diberikan lesen terhad, tertakluk kepada sekatan yang disediakan dalam Terma dan Syarat ini, untuk tujuan melihat bahan yang terkandung di Laman Web ini. Tiada bahan boleh diterbitkan semula, diedarkan, disiarkan, dipaparkan, dimuat naik atau dihantar kecuali seperti yang dibenarkan secara nyata di sini oleh Travelodge Hotels Asia. Anda tidak boleh mengalih keluar sebarang hak cipta, notis tanda dagangan atau notis proprietari daripada bahan; atau menggunakan bahan Laman Web ini kecuali yang dibenarkan dalam Perjanjian ini.

5. Hak Cipta dan Notis Tanda Dagangan

Semua kandungan Laman Web ini adalah hak cipta milik Travelodge Hotels Asia, atau anak syarikat mereka, sekutu atau a Travelodge Hotels Asia pemberi lesen, mengikut mana yang berkenaan. Semua kandungan Laman Web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Singapura dan antarabangsa.

6. Sekatan

Anda dihadkan secara nyata daripada semua yang berikut:

Menyalin, memaparkan, mengubah suai, menghasilkan semula atau sebaliknya memindahkan mana-mana Bahan kepada mana-mana pihak ketiga, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Travelodge Hotels Asia;

Mengganggu atau mengganggu rangkaian yang disambungkan ke Laman Web;

Menggunakan atau cuba menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin yang mengganggu fungsi Laman Web, atau sebarang transaksi yang ditawarkan melalui Laman Web;

Menghantar fail, data atau bahan lain yang mengandungi virus komputer, data rosak atau arahan atau reka bentuk lain yang akan memadamkan data atau pengaturcaraan atau menyebabkan Laman Web atau mana-mana peralatan atau sistem menjadi tidak boleh beroperasi atau tidak dapat digunakan dengan cara yang sepenuhnya. direka bentuk;

Menyampaikan sebarang komunikasi kepada atau melalui Laman Web yang melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, persekutuan atau antarabangsa;

Menyampaikan sebarang komunikasi kepada atau melalui Laman Web yang mengandungi bahan fitnah, fitnah, kesat atau lucah; atau

Menyampaikan sebarang komunikasi kepada atau melalui Laman Web yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga.

7. Dasar Hak Cipta

Travelodge Hotels Asia menghormati hak cipta orang lain dan telah menerima pakai dan melaksanakan dasar yang memperuntukkan:

Pembuangan kandungan daripada Laman Web dalam keadaan yang sesuai; dan

Penggantungan atau penamatan pemegang akaun atau pelanggan yang berulang kali melanggar hak cipta orang lain.

Pemberitahuan pelanggaran yang dituntut hendaklah ditujukan kepada Travelodge Hotels Asia seperti berikut:

Travelodge Hotels (Asia) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapura 038986

Singapura 079903

e-mel: hello@travelodgehotels.asia

Pihak yang menghantar kandungan ke Laman Web harus sedar bahawa Travelodge Hotels Asia berhak untuk menggantung atau menamatkan langganan atau akaun mereka sekiranya Travelodge Hotels Asia menentukan, mengikut budi bicara mutlaknya bahawa mereka telah terlibat dalam tindakan berulang pelanggaran hak cipta.

8. Kerahsiaan Bahan

Bahan-bahan tersebut adalah maklumat sulit dan hak milik Travelodge Hotels Asia dan/atau pemberi lesennya, mengikut mana yang berkenaan.

9. Laman Web Terpaut

Laman Web ini termasuk pautan ke Laman Web lain. Travelodge Hotels Asia menyediakan pautan sedemikian semata-mata sebagai kemudahan kepada anda dan untuk tujuan maklumat sahaja. Kemasukan pautan ini sama sekali tidak menunjukkan Travelodge Hotels Asia's pengendorsan, sokongan atau kelulusan kandungan, pengiklanan, produk, perkhidmatan, dasar atau bahan lain pada atau tersedia daripada tapak web tersebut. Jika anda membuat keputusan untuk mengakses tapak web lain, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri. Laman web lain mungkin termasuk pautan ke Laman Web. Kemasukan pautan tersebut tidak menunjukkan pengesahan, sokongan atau kelulusan tapak web lain terhadap kandungan, pengiklanan, produk, perkhidmatan, dasar atau bahan lain pada atau tersedia daripada Laman Web.

10. Privasi

Penggunaan Laman Web ini oleh anda adalah tertakluk kepada Travelodge Hotels Asia Kenyataan privasi. Sila klik di sini untuk Pernyataan Privasi kami.

11. Had Liabiliti

Walau apa pun, Travelodge Hotels Asia tidak boleh, mahupun mana-mana pemegang kepentingan dan pekerjanya, bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini, sama ada dalam tindakan dalam kontrak atau tort, yang timbul daripada penggunaan atau prestasi Laman Web atau bahan, atau prestasi atau bukan prestasi oleh Travelodge Hotels Asia atau mana-mana pembekal produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan dengan Laman Web ini.

12. Notis

Semua notis dan komunikasi lain yang dibenarkan atau dikehendaki oleh peruntukan Perjanjian ini boleh diberikan melalui mel elektronik atau konvensional atau, jika oleh Travelodge Hotels Asia, dengan menyiarkan notis sedemikian di Laman Web ini. Notis dianggap diberikan apabila anda menerima jika dihantar melalui mel elektronik atau konvensional, atau serta-merta selepas dihantar ke Laman Web ini.

Travelodge Hotels Asia berhak untuk menukar terma, syarat dan notis di mana kandungan dan Laman Web ditawarkan pada bila-bila masa.