Vaše soukromí je pro Travelodge Hotels Asia důležité. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o osobních údajích, které Travelodge Hotels Asia shromažďuje, a způsobech, jak Travelodge Hotels Asia tyto osobní údaje používá. Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v Singapuru (dále jen „zákon“), který se vztahuje na všechny divize a organizace ve stáji značek Travelodge Hotels Asia (souhrnně „TLA“) a Travelodge Hotels Asia (další podrobnosti o které jsou k dispozici na www.travelodgehotels.asia ). Při našich operacích mimo Singapur také dodržujeme místní zákony na ochranu dat a soukromí.

Shromažďování osobních údajů

Travelodge Hotely Asie může shromažďovat a používat následující druhy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje;
 • Informace o účtu;
 • Vaše preference;
 • Vaše dotazy;
 • Vaše požadavky; a
 • Vaše zpětná vazba.

Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím:

 • Přihlásíte se k odběru upozornění nebo newsletterů;
 • navštěvujete naše webové stránky;
 • provádíte rezervaci nebo se ubytujete v některém z našich zařízení;
 • Stravujete se v našich prodejnách jídla a nápojů;
 • Ucházíte se u nás o práci;
 • účastníte se našich marketingových nebo propagačních akcí;
 • používáte naše produkty nebo služby;
 • když nás kontaktujete se svými dotazy, požadavky nebo zpětnou vazbou;
 • Naše provádění nebo dokončování transakcí;
 • Naše provádění průzkumu trhu nebo průzkumů; a
 • Naše vedení pohovorů.

Používání vašich osobních údajů

Travelodge Hotels Asia může použít vaše osobní údaje k:

 • Spravujte svou rezervaci pobytu v některém z našich zařízení nebo stravování v našich prodejnách jídla a nápojů;
 • Zasílat vám výpisy a faktury;
 • Umožněte vám přístup ke službám webových stránek a jejich používání;
 • Poskytovat zákaznický servis;
 • Provádět průzkum trhu a zlepšovat služby zákazníkům;
 • Inkasujte od vás platby;
 • udržovat vztahy s investory; a
 • vaše marketingová komunikace.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Travelodge Hotely Asie přijme přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje použijeme, zveřejníme a/nebo převedeme pouze pro účely, o kterých jste byli informováni a se kterými jste souhlasili, nebo které jsou povoleny platnými zákony a předpisy.

Travelodge Hotely Asie bude ukládat všechny osobní údaje, které poskytnete, na svých zabezpečených serverech. Jistě však oceníte, že není na nás, abychom dokonale chránili vaše osobní údaje před kybernetickými útoky, jako jsou hackeři, spyware a viry. V souladu s tím nás nebudete činit odpovědnými za jakékoli neoprávněné zveřejnění, ztrátu nebo zničení vašich osobních údajů vyplývající z takových rizik.

Zákon také vyžaduje, abychom osobní údaje neuchovávali déle, než je nutné. Vaše osobní údaje přestaneme uchovávat, jakmile je již nebudeme vyžadovat pro účely, o kterých jsme vás původně informovali, nebo pro jakékoli obchodní nebo právní potřeby.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Ukončení ze strany člena. Pokud se člen rozhodne ukončit své členství nebo se odhlásit z programu Travelodge Cashback, může poslat žádost o trvalé vymazání svých osobních údajů na hello@travelodgehotels.asia. Zpracování výmazu dat proběhne do sedmi (7) pracovních dnů od data obdržení žádosti.

Účinky ukončení. Veškeré ukončení členství znamená úplné odstoupení od Programu, ukončení všech výsad, výhod a nároků Člena (včetně všech nashromážděných kreditů Travelodge Cashback) a ukončení jakéhokoli vztahu mezi Travelodge Hotels Asia a Členem v rámci Programu.

Sdílení vašich osobních údajů

V závislosti na dotčeném produktu nebo službě mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo převedeny na:

 • Další divize nebo organizace v rámci TLA;
 • Náš společný podnik / alianční partneři;
 • Naši poskytovatelé služeb a specializovaní poradci/instituce, kteří mají smlouvu o poskytování administrativních, finančních, právních, účetních, informačních technologií, výzkumu nebo jiných služeb;
 • Ostatní pojistitelé, poskytovatelé úvěrů, soudy, tribunály, orgány činné v trestním řízení, regulační orgány a další vládní agentury, jak bylo dohodnuto nebo zmocněno zákonem;
 • Kdokoli oprávněný osobou, jak je uvedeno touto osobou nebo smlouvou.

Pokud jsou osobní údaje zveřejněny nebo předány organizacím mimo TLA, které zpracovávají nebo získávají osobní údaje jako poskytovatelé služeb TLA, požadujeme, aby tyto organizace uznaly důvěrnost takových osobních údajů, zavázaly se respektovat právo každého jednotlivce na soukromí a dodržovat zákon a tyto zásady a používat tyto osobní údaje pouze pro naše účely a jinak se řídit našimi přiměřenými pokyny s ohledem na tyto informace.

Kromě toho, tam, kde jsou osobní údaje přenášeny do zámoří a my můžeme potřebovat zpracovat vaše osobní údaje nebo s nimi nakládat mimo Singapur, zajistíme, aby takový přenos byl v souladu se zákonem a těmito zásadami nebo byl povolen podle platných zákonů na ochranu údajů a soukromí a předpisy.