Twoja prywatność jest ważna dla Travelodge Hotels Asia . Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych zbieranych przez Travelodge Hotels Asia oraz sposobów, w jakie Travelodge Hotels Asia wykorzystuje te dane osobowe. Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w Singapurze („Ustawa”), która ma zastosowanie do wszystkich działów i organizacji w Travelodge Hotels Asia (łącznie „TLA”) oraz w stajni marek Travelodge Hotels Asia (dalsze szczegóły które są dostępne na stronie www.travelodgehotels.asia ). Przestrzegamy również lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności w naszych działaniach poza Singapurem.

Zbieranie danych osobowych

Hotele Travelodge Azja może gromadzić i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Szczegóły kontaktu;
 • Informacje o koncie;
 • Twoje preferencje;
 • Twoje pytania;
 • Twoje prośby; oraz
 • Swoją opinię.

Zbieramy Twoje dane osobowe poprzez:

 • rejestrujesz się w celu otrzymywania alertów lub biuletynów;
 • Odwiedzasz nasze strony internetowe;
 • Dokonujesz rezerwacji lub przebywasz w którejkolwiek z naszych nieruchomości;
 • jesz w naszych punktach gastronomicznych;
 • Ubiegasz się o pracę u nas;
 • uczestniczysz w naszych wydarzeniach marketingowych lub promocyjnych;
 • Korzystasz z naszych produktów lub usług;
 • kontaktujesz się z nami w sprawie zapytań, próśb lub opinii;
 • Nasze przeprowadzanie lub finalizowanie transakcji;
 • Przeprowadzanie przez nas badań rynkowych lub ankiet; oraz
 • Nasze prowadzenie wywiadów.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Travelodge Hotels Asia może wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • Zarządzaj rezerwacją pobytu w dowolnym z naszych obiektów lub restauracji w naszych punktach gastronomicznych;
 • Wyślij do Ciebie wyciągi i faktury;
 • Umożliwić dostęp do usług serwisu i korzystanie z nich;
 • Zapewnij obsługę klienta;
 • Przeprowadzać badania rynku i ulepszać obsługę klienta;
 • zbierać od Ciebie płatności;
 • Utrzymywanie relacji inwestorskich; I
 • komunikacji marketingowej.

Zabezpieczanie Twoich danych osobowych

Hotele Travelodge Azja podejmie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych. Będziemy wykorzystywać, ujawniać i/lub przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, o których zostałeś powiadomiony i na które wyraziłeś zgodę lub które są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów i regulacji.

Hotele Travelodge Azja będzie przechowywać wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe na swoich bezpiecznych serwerach. Zrozumiesz jednak, że nie do nas należy doskonałe zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed cyberatakami, takimi jak hakowanie, oprogramowanie szpiegujące i wirusy. W związku z tym nie pociągniesz nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione ujawnienie, utratę lub zniszczenie Twoich danych osobowych wynikające z takiego ryzyka.

Ustawa wymaga również, abyśmy nie przechowywali danych osobowych dłużej niż to konieczne. Przestaniemy przechowywać Twoje dane osobowe, gdy nie będziemy już ich potrzebować do celów, o których pierwotnie Cię powiadomiliśmy, lub do jakichkolwiek potrzeb biznesowych lub prawnych.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Wypowiedzenie przez członka. Jeżeli członek zdecyduje się zakończyć swoje członkostwo lub zrezygnować z programu Travelodge Cashback, może wysłać prośbę o trwałe usunięcie swoich danych osobowych do hello@travelodgehotels.asia. Przetwarzanie usunięcia danych nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Skutki wypowiedzenia. Każde wypowiedzenie członkostwa oznacza całkowite wycofanie się z Programu, wygaśnięcie wszystkich przywilejów, korzyści i roszczeń Członka (w tym wszelkich naliczonych Kredytów Travelodge Cashback) oraz zakończenie wszelkich relacji między Travelodge Hotels Asia a Członkiem w ramach Programu.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W zależności od produktu lub usługi, dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane:

 • Inne działy lub organizacje w TLA;
 • Nasi partnerzy joint venture / sojuszu;
 • Naszym usługodawcom i wyspecjalizowanym doradcom/instytucjom, którym zlecono świadczenie usług administracyjnych, finansowych, prawnych, księgowych, informatycznych, badawczych lub innych;
 • Inni ubezpieczyciele, kredytodawcy, sądy, trybunały, organy ścigania, organy regulacyjne i inne agencje rządowe zgodnie z umową lub upoważnieniem przez prawo;
 • Każda osoba upoważniona przez osobę określoną przez tę osobę lub w umowie.

W przypadku ujawnienia lub przekazania danych osobowych organizacjom spoza TLA, które przetwarzają lub uzyskują dane osobowe jako dostawcy usług dla TLA, wymagamy od takich organizacji uznania poufności takich danych osobowych, zobowiązujemy się do poszanowania prawa każdej osoby do prywatności i przestrzegania Ustawy i niniejszej Polityki i wykorzystywać takie dane osobowe wyłącznie do naszych celów i w inny sposób postępować zgodnie z naszymi uzasadnionymi wskazówkami w odniesieniu do tych informacji.

Ponadto, gdy dane osobowe są przekazywane za granicę i możemy być zmuszeni do przetwarzania lub postępowania z danymi osobowymi poza Singapurem, zapewnimy, że takie przekazanie jest zgodne z Ustawą i niniejszą Polityką lub jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności oraz przepisy prawne.