Uw privacy is belangrijk voor Travelodge Hotels Asia . Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonlijke informatie die Travelodge Hotels Asia verzamelt en de manieren waarop Travelodge Hotels Asia deze persoonlijke informatie gebruikt. We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op de bescherming van persoonsgegevens in Singapore (de "Wet") die van toepassing is op alle divisies en organisaties in Travelodge Hotels Asia (gezamenlijk "TLA") en de merkenstal van Travelodge Hotels Asia (meer informatie over die beschikbaar zijn op www.travelodgehotels.asia ). We houden ons ook aan de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy bij onze activiteiten vanuit Singapore.

Verzameling van persoonlijke informatie

Travelodge Hotels Azië kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Contact details;
 • Account Informatie;
 • Jouw voorkeuren;
 • Uw vragen;
 • Uw verzoeken; en
 • Uw feedback.

We verzamelen uw persoonlijke gegevens via:

 • U zich aanmeldt voor alerts of nieuwsbrieven;
 • u onze websites bezoekt;
 • U maakt een reservering of verblijft in een van onze panden;
 • Je dineert in onze eet- en drinkgelegenheden;
 • Je solliciteert bij ons;
 • u deelneemt aan onze marketing- of promotie-evenementen;
 • U gebruikt onze producten of diensten;
 • U contact met ons opneemt met uw vragen, verzoeken of feedback;
 • Het door ons uitvoeren of voltooien van transacties;
 • Onze uitvoering van marktonderzoek of enquêtes; en
 • Ons voeren van interviews.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken

Travelodge Hotels Asia kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Beheer uw reservering voor een verblijf in een van onze accommodaties of dineren in onze eet- en drinkgelegenheden;
 • Afschriften en facturen naar u sturen;
 • Uw toegang tot en gebruik van de websitediensten mogelijk maken;
 • Klantenservice bieden;
 • Marktonderzoek uitvoeren en klantenservice verbeteren;
 • Betalingen van u incasseren;
 • Onderhouden van relaties met investeerders; en
 • je marketingcommunicatie.

Uw persoonlijke gegevens beveiligen

Travelodge Hotels Azië zal redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken, bekendmaken en/of overdragen voor de doeleinden waarvan u op de hoogte bent gesteld en waarmee u heeft ingestemd of die zijn toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Travelodge Hotels Azië zal alle persoonlijke informatie die u verstrekt op zijn beveiligde servers opslaan. U zult echter begrijpen dat het niet aan ons is om uw persoonlijke gegevens perfect te beveiligen tegen cyberaanvallen, zoals hacking, spyware en virussen. Dienovereenkomstig stelt u ons niet aansprakelijk voor ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of vernietiging van uw persoonlijke informatie die voortvloeit uit dergelijke risico's.

De wet vereist ook dat we persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is. We zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren wanneer we dergelijke persoonlijke informatie niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvan we u oorspronkelijk op de hoogte hebben gesteld of voor zakelijke of juridische behoeften.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

Beëindiging door lid. Als een lid ervoor kiest zijn lidmaatschap te beëindigen of zich af te melden voor het Travelodge Cashback-programma, kan hij of zij een verzoek tot permanente verwijdering van zijn persoonlijke gegevens naar hello@travelodgehotels.asia sturen. De verwerking van het verwijderen van gegevens vindt plaats binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen.

Gevolgen van beëindiging. Elke beëindiging van het lidmaatschap betekent een volledige terugtrekking uit het programma, de beëindiging van alle privileges, voordelen en claims door het lid (inclusief eventuele opgebouwde Travelodge Cashback Credits) en het einde van welke relatie dan ook tussen Travelodge Hotels Asia en het lid in het kader van het programma.

Uw persoonlijke gegevens delen

Afhankelijk van het betreffende product of dienst kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt of overgedragen aan:

 • Andere afdelingen of organisaties binnen TLA;
 • Onze joint venture / alliantiepartners;
 • Onze dienstverleners en gespecialiseerde adviseurs/instellingen die zijn ingehuurd om administratieve, financiële, juridische, boekhoudkundige, informatietechnologie, onderzoeks- of andere diensten te verlenen;
 • Andere verzekeraars, kredietverstrekkers, rechtbanken, tribunalen, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties zoals overeengekomen of wettelijk toegestaan;
 • Iedereen die is gemachtigd door een persoon, zoals gespecificeerd door die persoon of het contract.

Wanneer persoonlijke informatie wordt bekendgemaakt of overgedragen aan organisaties buiten TLA die persoonlijke informatie verwerken of verkrijgen als dienstverleners aan TLA, eisen we van dergelijke organisaties dat ze de vertrouwelijkheid van dergelijke persoonlijke informatie erkennen, zich ertoe verbinden het recht van een persoon op privacy te respecteren en te voldoen aan de wet en dit Beleid en gebruik dergelijke persoonlijke informatie alleen voor onze doeleinden en volg anderszins onze redelijke aanwijzingen met betrekking tot deze informatie.

Bovendien, wanneer persoonlijke informatie naar het buitenland wordt overgedragen en we uw persoonlijke informatie mogelijk buiten Singapore moeten verwerken of behandelen, zullen we ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht in overeenstemming is met de wet en dit beleid of is toegestaan onder de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten en voorschriften.