הפרטיות שלך חשובה ל- Travelodge Hotels Asia . הצהרת פרטיות זו מספקת מידע על המידע האישי ש- Travelodge Hotels Asia אוספת, והדרכים שבהן Travelodge Hotels Asia משתמש במידע אישי זה. אנו מחזיקים את הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוק הגנת המידע האישי בסינגפור ("החוק") אשר חל על כל החטיבות והארגונים ב- Travelodge Hotels Asia (ביחד, "TLA") ובאורווה המותגים של Travelodge Hotels Asia (פרטים נוספים של אשר זמינים בכתובת www.travelodgehotels.asia ). אנו גם מצייתים לחוקי הגנת המידע והפרטיות המקומיים בפעילות שלנו מחוץ לסינגפור.

איסוף מידע אישי

Travelodge Hotels Asia רשאי לאסוף ולהשתמש בסוגים הבאים של מידע אישי:

 • פרטי התקשרות;
 • פרטי חשבון;
 • ההעדפות שלך;
 • השאילתות שלך;
 • הבקשות שלך; ו
 • המשוב שלך.

אנו אוספים את המידע האישי שלך באמצעות:

 • אתה נרשם להתראות או לניוזלטרים;
 • אתה מבקר באתרים שלנו;
 • אתה מבצע הזמנה או שוהה בכל אחד מהנכסים שלנו;
 • אתה סועד בנקודות המזון והמשקאות שלנו;
 • אתה מגיש מועמדות לעבודה אצלנו;
 • אתה משתתף באירועי השיווק או הקידום שלנו;
 • אתה משתמש במוצרים או בשירותים שלנו;
 • אתה יוצר איתנו קשר עם השאלות, הבקשות או המשוב שלך;
 • ביצוע או השלמת עסקאות שלנו;
 • עריכת מחקרי שוק או סקרים שלנו; ו
 • עריכת הראיונות שלנו.

שימוש במידע האישי שלך

Travelodge Hotels Asia עשוי להשתמש במידע האישי שלך כדי:

 • נהל את ההזמנה שלך עבור שהייה בכל אחד מהנכסים שלנו או סעודה בחנויות המזון והמשקאות שלנו;
 • לשלוח אליך הצהרות וחשבוניות;
 • לאפשר את הגישה והשימוש שלך בשירותי האתר;
 • לספק שירות לקוחות;
 • ביצוע מחקר שוק ושיפור שירות הלקוחות;
 • לגבות ממך תשלומים;
 • שמירה על קשרי משקיעים; ו
 • אתה תקשורת שיווקית.

אבטחת המידע האישי שלך

Travelodge Hotels Asia ינקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך. אנו נשתמש, נחשוף ו/או נעביר את המידע האישי שלך רק למטרות שקיבלת הודעה והסכמת להן או שהן מותרות על פי החוקים והתקנות החלים.

Travelodge Hotels Asia יאחסן את כל המידע האישי שאתה מספק בשרתים המאובטחים שלה. עם זאת, תעריך שלא עלינו לאבטח בצורה מושלמת את המידע האישי שלך מפני התקפות סייבר, כגון פריצה, תוכנות ריגול ווירוסים. לפיכך, לא תישא אותנו באחריות לכל חשיפה, אובדן או הרס בלתי מורשה של המידע האישי שלך הנובע מסיכונים כאלה.

החוק גם מחייב אותנו לא לשמור מידע אישי יותר מהנדרש. אנו נפסיק לשמור את המידע האישי שלך כאשר לא נדרוש עוד מידע אישי כזה למטרות עליהן הודענו לך במקור או לצרכים עסקיים או משפטיים כלשהם.

Termination of Membership

Termination of Membership. Travelodge Hotels Asia may terminate at any time any Membership which does not comply with these Terms and Conditions, where it has reason to suspect any fraud, abuse, or dishonesty, or where it is necessary or reasonable to do so in order to comply or satisfy and law, regulation or court order.

סיום על ידי חבר. אם חבר בוחר לסיים את החברות שלו או לבטל את הסכמתו לתוכנית Travelodge Cashback, הוא רשאי לשלוח בקשה למחיקת פרטיו האישיים לצמיתות ל-hello@travelodgehotels.asia. עיבוד מחיקת הנתונים יתרחש תוך שבעה (7) ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה.

השפעות הסיום. כל סיום החברות מהווה נסיגה מוחלטת מהתוכנית, הפסקת כל ההטבות, ההטבות והתביעות על ידי החבר (כולל כל זיכוי Travelodge Cashback שנצבר) וסיום כל מערכת יחסים שהיא בין Travelodge Hotels Asia לבין החבר במסגרת התוכנית.

שיתוף המידע האישי שלך

בהתאם למוצר או לשירות הנוגעים בדבר, נתונים אישיים עשויים להיחשף או להעביר אל:

 • חטיבות או ארגונים אחרים בתוך TLA;
 • המיזם המשותף / שותפי הברית שלנו;
 • נותני השירותים והיועצים / המוסדות המומחים שלנו אשר התקשרו לספק שירותים אדמיניסטרטיביים, פיננסיים, משפטיים, חשבונאיים, טכנולוגיות מידע, מחקר או אחרים;
 • מבטחים אחרים, ספקי אשראי, בתי משפט, בתי דין, סוכנויות אכיפת חוק, רשויות רגולטוריות וסוכנויות ממשלתיות אחרות כפי שהוסכם או מורשה בחוק;
 • כל מי שהוסמך על ידי אדם, כמפורט על ידי אותו אדם או החוזה.

כאשר מידע אישי נחשף או מועבר לארגונים מחוץ ל-TLA המטפלים או משיגים מידע אישי כספקי שירות ל-TLA, אנו דורשים מארגונים כאלה להכיר בסודיות של מידע אישי כזה, להתחייב לכבד את זכותו של כל אדם לפרטיות ולציית לחוק. ומדיניות זו ולהשתמש במידע אישי כזה רק למטרותינו ובדרך אחרת פעל לפי ההנחיות הסבירות שלנו ביחס למידע זה.

בנוסף, כאשר מידע אישי מועבר לחו"ל וייתכן שנצטרך לעבד או לטפל במידע האישי שלך מחוץ לסינגפור, אנו נוודא שהעברה כזו תואמת לחוק ולמדיניות זו או מותרת על פי חוקי הגנת המידע והפרטיות הרלוונטיים. תַקָנוֹן.