1. Wstęp

Przed skorzystaniem z www.travelodgehotels.asia Strona internetowa (dalej zwana „Witryną”) obsługiwana przez Travelodge Hotels Asia. Korzystając z tej Witryny, wyraźnie akceptujesz wszystkie zawarte tu Warunki w całości. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z niniejszych Standardowych warunków Witryny.

2. Umowa użytkowania

Ta Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby niepełnoletnie (zdefiniowane jako osoby poniżej 18 roku życia) i gwarantujesz, że posiadasz prawo do zawarcia niniejszej umowy i korzystania z tej Witryny zgodnie ze wszystkimi niniejszymi Warunkami. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność finansową za całe korzystanie z tej Witryny (jak również za korzystanie z Twojego konta przez inne osoby, w tym między innymi osoby nieletnie mieszkające z Tobą). Zgadzasz się nadzorować korzystanie z tej Witryny przez osoby nieletnie pod Twoim nazwiskiem lub kontem.

Zgadzasz się, że funkcje rezerwacji tej Witryny będą wykorzystywane wyłącznie do dokonywania uzasadnionych rezerwacji lub zakupów dla Ciebie lub innej osoby, w imieniu której jesteś prawnie upoważniony do działania. Rozumiesz, że nadużywanie lub nadużywanie funkcji rezerwacji tej Witryny może skutkować odmową dostępu do takich obiektów.

W przypadku jakichkolwiek rezerwacji lub innych usług, za które mogą zostać naliczone opłaty, zgadzasz się przestrzegać nałożonych Warunków zakupu, w tym, ale nie ograniczając się do, płatności wszystkich kwot w terminie oraz przestrzegania wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących dostępności stawek , produkty lub usługi. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, opłaty, cła, podatki i oceny wynikające z korzystania z tej Witryny.

3. Przeliczanie walut

Kursy walut oparte są na publicznie dostępnych źródłach i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie. Ceny pokoi są gwarantowane wyłącznie w lokalnej walucie hotelu. Notowania walut nie są aktualizowane codziennie. Uważa się, że informacje o walutach dostarczane przez tę Witrynę są dokładne, jednak Travelodge Hotels Asia i/lub jej spółki zależne i stowarzyszone nie gwarantują ani nie gwarantują takiej dokładności.

4. Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, które możesz umieścić w tej Witrynie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Travelodge Hotels Asia i/lub jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa do własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie, a wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownikowi udzielana jest ograniczona licencja, podlegająca ograniczeniom przewidzianym w niniejszym Regulaminie, w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie. Żadne materiały nie mogą być powielane, rozpowszechniane, publikowane, wyświetlane, przesyłane ani przesyłane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie przez Hotele Travelodge Azja. Nie możesz usuwać z materiałów żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani informacji o własności; lub korzystać z materiałów tej Witryny, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie.

5. Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Cała zawartość tej strony internetowej jest chronioną prawem autorskim własnością Travelodge Hotels Asia, lub ich filie, podmioty stowarzyszone lub Hotele Travelodge Azja licencjodawcy, jeśli ma to zastosowanie. Cała zawartość tej Witryny jest chroniona przez singapurskie i międzynarodowe prawa autorskie.

6. Ograniczenia

Jesteś wyraźnie ograniczony do wszystkich poniższych:

Kopiowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, reprodukowanie lub przekazywanie w inny sposób jakichkolwiek Materiałów osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Hotele Travelodge Azja;

Zakłócanie lub zakłócanie sieci podłączonych do Serwisu;

Używanie lub próba korzystania z jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Witryny lub wszelkie transakcje oferowane za pośrednictwem Witryny;

Przesyłanie plików, danych lub innych materiałów zawierających wirusa komputerowego, uszkodzone dane lub inne instrukcje lub projekty, które mogłyby usunąć dane lub oprogramowanie lub spowodować, że Witryna lub jakikolwiek sprzęt lub system stałyby się niesprawne lub niemożliwe do wykorzystania w pełnym zakresie, w jakim były zaprojektowany;

Dostarczanie jakiejkolwiek komunikacji do lub za pośrednictwem Witryny, która narusza jakiekolwiek lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe prawo;

Dostarczanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakiejkolwiek komunikacji zawierającej materiały zniesławiające, zniesławiające, obraźliwe lub obsceniczne; lub

Dostarczanie jakiejkolwiek komunikacji do lub za pośrednictwem Witryny, która będzie naruszać prawa osób trzecich.

7. Polityka praw autorskich

Hotele Travelodge Azja szanuje prawa autorskie innych osób oraz przyjęła i wdrożyła politykę, która przewiduje:

Usunięcie treści z Serwisu w odpowiednich okolicznościach; oraz

Zawieszenie lub usunięcie posiadaczy konta lub subskrybentów, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych osób.

Powiadomienia o zarzucanym naruszeniu należy kierować do Hotele Travelodge Azja następująco:

Travelodge Hotels (Azja) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapur 038986

Singapur 079903

E-mail: hello@travelodgehotels.asia

Strony zamieszczające treści w Serwisie powinny mieć świadomość, że: Hotele Travelodge Azja zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia subskrypcji lub kont w takim przypadku Hotele Travelodge Azja stwierdzi, według własnego uznania, że wielokrotnie dopuszczali się naruszeń praw autorskich.

8. Poufność materiałów

Materiały stanowią ściśle poufne i zastrzeżone informacje Travelodge Hotels Asia i/lub jej licencjodawców, stosownie do przypadku.

9. Połączone strony internetowe

Niniejsza Witryna zawiera łącza do innych Witryn. Hotele Travelodge Azja udostępnia takie linki wyłącznie dla wygody użytkownika i wyłącznie w celach informacyjnych. Włączenie tych linków w żaden sposób nie wskazuje Hotele Travelodge w Azji aprobata, wsparcie lub zatwierdzenie treści, reklam, produktów, usług, zasad lub innych materiałów na takich stronach internetowych lub dostępnych za ich pośrednictwem. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do innych stron internetowych, robisz to na własne ryzyko. Inne strony internetowe mogą zawierać łącza do Witryny. Umieszczenie takich linków nie oznacza aprobaty, wsparcia lub akceptacji treści, reklam, produktów, usług, zasad lub innych materiałów w Witrynie lub dostępnych w Witrynie przez inną witrynę.

10. Prywatność

Korzystanie z tej Witryny podlega warunkom Travelodge Hotels Asia Oświadczenie o ochronie prywatności. Proszę kliknąć tutaj dla naszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Travelodge Hotels Asia, ani żaden z jej interesariuszy i pracowników, nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za wszelkie skutki lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Witryny, czy to w ramach czynności umownej lub deliktowej, wynikające z korzystania lub działania Witryny lub materiałów lub wykonania lub niewykonania przez Hotele Travelodge Azja lub jakimkolwiek zewnętrznym dostawcom produktów lub usług związanych z niniejszą Witryną.

12. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia i inne komunikaty dozwolone lub wymagane przez postanowienia niniejszej Umowy mogą być przekazywane pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub, jeśli przez Travelodge Hotels Asia, umieszczając takie powiadomienie w tej Witrynie. Powiadomienie uważa się za doręczone po otrzymaniu przez Ciebie, jeśli zostało wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub natychmiast po opublikowaniu na tej Witrynie.

Hotele Travelodge Azja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ogłoszeń, na których oferowane są treści i Witryna w dowolnym czasie.