1. Giới thiệu

Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này (các “Điều khoản” của “Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web” này) có trong tài liệu này trên trang web này một cách cẩn thận trước khi sử dụng www.travelodgehotels.asia Trang web (sau đây gọi là “Trang web” này) do Travelodge Hotels Asia điều hành. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn hoàn toàn chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện có trong tài liệu này. Bạn không được sử dụng Trang web này, nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn nào của Trang web này.

2. Thỏa thuận sử dụng

Trang web này không dành cho bất kỳ trẻ vị thành niên nào (được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi) sử dụng và bạn đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để ký kết thỏa thuận này và sử dụng Trang web này theo tất cả các Điều khoản và Điều kiện ở đây. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả việc bạn sử dụng Trang web này (cũng như việc người khác sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, trẻ vị thành niên sống với bạn). Bạn đồng ý giám sát mọi hoạt động sử dụng của trẻ vị thành niên Trang web này dưới tên hoặc tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý rằng các cơ sở đặt chỗ của Trang web này sẽ chỉ được sử dụng để đặt chỗ hoặc mua hàng hợp pháp cho bạn hoặc cho một người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động. Bạn hiểu rằng việc lạm dụng hoặc lạm dụng các tiện ích đặt chỗ của Trang web này có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối quyền truy cập vào các tiện ích đó.

Đối với bất kỳ đặt phòng nào hoặc các dịch vụ khác có thể bị tính phí, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện mua hàng được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, thanh toán tất cả các khoản khi đến hạn và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế liên quan đến tính khả dụng của giá , sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ, thuế và các đánh giá phát sinh từ việc sử dụng Trang web này.

3. Chuyển đổi tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ dựa trên các nguồn có sẵn công khai và chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn. Giá phòng chỉ được đảm bảo bằng đồng nội tệ của khách sạn. Báo giá tiền tệ không được cập nhật mỗi ngày. Thông tin tiền tệ do Trang web này cung cấp được cho là chính xác, tuy nhiên, Travelodge Hotels Asia và/hoặc các công ty con và chi nhánh của Travelodge Hotels Asia không bảo đảm hoặc đảm bảo tính chính xác đó.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, mà bạn có thể đã chọn đưa vào Trang web này, theo Điều khoản và Điều kiện này, Travelodge Hotels Asia và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này, và tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.

Bạn được cấp một giấy phép có giới hạn, tuân theo các hạn chế được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện này, cho các mục đích xem tài liệu có trên Trang web này. Không có tài liệu nào có thể được sao chép, phân phối, đăng, hiển thị, tải lên hoặc truyền trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây bởi Khách sạn Travelodge tại Châu Á. Bạn không được xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khỏi các tài liệu; hoặc sử dụng các tài liệu của Trang web này trừ khi được cho phép trong Thỏa thuận này.

5. Thông báo Bản quyền và Nhãn hiệu

Tất cả nội dung của Trang web này là tài sản có bản quyền của Travelodge Hotels Asia, hoặc các công ty con, chi nhánh của họ hoặc Khách sạn Travelodge tại Châu Á người cấp phép, nếu có. Tất cả nội dung của Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Singapore và quốc tế.

6. Hạn chế

Bạn bị hạn chế rõ ràng đối với tất cả những điều sau đây:

Sao chép, hiển thị, sửa đổi, tái tạo hoặc chuyển giao bất kỳ Tài liệu nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Khách sạn Travelodge tại Châu Á;

Can thiệp hoặc làm gián đoạn các mạng được kết nối với Trang web;

Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Trang web, hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp thông qua Trang web;

Truyền tệp, dữ liệu hoặc các tài liệu khác có chứa vi-rút máy tính, dữ liệu bị hỏng hoặc các hướng dẫn hoặc thiết kế khác có thể xóa dữ liệu hoặc lập trình hoặc khiến Trang web hoặc bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào trở nên không hoạt động hoặc không thể sử dụng theo cách đầy đủ mà nó đã được được thiết kế;

Cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào đến hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế nào;

Cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào đến hoặc thông qua Trang web có chứa tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, lạm dụng hoặc tục tĩu; hoặc

Cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào đến hoặc thông qua Trang web sẽ vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

7. Chính sách Bản quyền

Khách sạn Travelodge tại Châu Á tôn trọng quyền bản quyền của người khác và đã áp dụng và thực hiện một chính sách cung cấp cho:

Việc xóa nội dung khỏi Trang web trong các trường hợp thích hợp; và

Việc đình chỉ hoặc chấm dứt các chủ tài khoản hoặc người đăng ký liên tục vi phạm quyền bản quyền của người khác.

Thông báo về vi phạm đã xác nhận quyền sở hữu phải được chuyển đến Khách sạn Travelodge tại Châu Á như sau:

Khách sạn Travelodge (Châu Á) Pte Ltd

6 Temasek Boulevard, #23-01, Suntec Tower Four, Singapore 038986

Singapore 079903

E-mail: hello@travelodgehotels.asia

Các bên gửi nội dung đến Trang web cần lưu ý rằng Khách sạn Travelodge tại Châu Á có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt đăng ký hoặc tài khoản của họ trong trường hợp Khách sạn Travelodge tại Châu Á xác định, theo quyết định riêng của mình rằng họ đã thực hiện các hành vi vi phạm bản quyền nhiều lần.

8. Tính bảo mật của tài liệu

Các tài liệu được bảo mật nghiêm ngặt và là thông tin độc quyền của Travelodge Hotels Asia và / hoặc người cấp phép của nó, nếu có.

9. Các trang web được liên kết

Trang web này bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Khách sạn Travelodge tại Châu Á cung cấp các liên kết như vậy chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn và chỉ cho mục đích thông tin. Việc bao gồm các liên kết này không cho thấy Khách sạn Travelodge Châu Á xác nhận, hỗ trợ hoặc phê duyệt nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web khác, bạn tự chịu rủi ro. Các trang web khác có thể bao gồm các liên kết đến Trang web. Việc bao gồm các liên kết như vậy không cho thấy sự chứng thực, hỗ trợ hoặc chấp thuận của trang web khác đối với nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ Trang web.

10. Quyền riêng tư

Việc bạn sử dụng Trang web này phải tuân theo Travelodge Hotels Asia's Cam kết bảo mật. Vui lòng bấm vào nơi đây cho Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

11. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Travelodge Hotels Asia sẽ không, cũng không phải bất kỳ bên liên quan và nhân viên nào của nó, phải chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Trang web này, cho dù là hành động trong hợp đồng hay hành vi vi phạm, phát sinh từ việc sử dụng hoặc thực hiện Trang web hoặc vật liệu, hoặc hiệu suất hoặc không hiệu suất bởi Khách sạn Travelodge tại Châu Á hoặc bất kỳ bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến Trang web này.

12. Thông báo

Tất cả các thông báo và thông tin liên lạc khác được cho phép hoặc yêu cầu theo các quy định của Thỏa thuận này có thể được cung cấp bằng thư điện tử hoặc thư thông thường hoặc, nếu bởi Travelodge Hotels Asia, bằng cách đăng thông báo như vậy trên Trang web này. Thông báo được coi là đưa ra khi bạn nhận được nếu được gửi bằng thư điện tử hoặc thư thông thường, hoặc ngay sau khi đăng lên Trang web này.

Khách sạn Travelodge tại Châu Á có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo theo đó các nội dung và Trang web được cung cấp bất kỳ lúc nào.