Travelodge Kowloon

H O N G K O N G

Travelodge Honmachi Osaka

J A P A N

Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi

J A P A N

Travelodge Nagoya Sakae

J A P A N

Travelodge Sapporo Susukino

J A P A N

Travelodge Bukit Bintang

M A L A Y S I A

Travelodge Chinatown Kuala Lumpur

M A L A Y S I A

Travelodge Georgetown

M A L A Y S I A

Travelodge Ipoh

M A L A Y S I A

Travelodge Harbourfront

S I N G A P O R E

Travelodge Dongdaemun Seoul

S O U T H K O R E A

Travelodge Myeongdong City Hall

S O U T H K O R E A

Travelodge Myeongdong Euljiro

S O U T H K O R E A

Travelodge Myeongdong Namsan

S O U T H K O R E A

Travelodge Nimman

T H A I L A N D

Travelodge Pattaya

T H A I L A N D

Travelodge Phuket Town

T H A I L A N D

Travelodge Sukhumvit 11

T H A I L A N D